Regulamin konkursu historycznego z cyklu "Historia i Życie"
pt. Buntownicy czy konformiści? Doświadczenia pokoleń

I. Organizator konkursu

Organizatorami konkursu są wydawnictwa "Historia i Życie" z siedzibą w  Warszawie przy ul. Żytniej 13 m. 26 oraz "Wiedza i Praktyka" z siedzibą w Warszawie przy ul. Łotewskiej 9 a

Komitet Organizacyjny: Witold Konieczny, Roman Kruszewski, Ewa Szperlich, Maria Prosińska-Jackl, Katarzyna Droga, Jakub Alaborski, Agata Miszczyńska
Sekretarz generalny konkursu:
Ewa Szperlich
tel. 0 600 28 98 93, 0 607 60 48 01, e-mail: konkurs@historiaizycie.pl

II. Patronat honorowy sprawuje

Waldemar Dąbrowski - minister kultury

III. Patronat naukowy sprawuje

Polskie Towarzystwo Historyczne

IV. Komitet Honorowy

prof. dr hab. Henryk Samsonowicz
prof. dr hab. Andrzej Stelmachowski
prof. dr hab. Wojciech Wrzesiński
prof. dr hab. Leon Kieres
ks. dr Wiesław Niewęgłowski
dr Stanisław Krajewski
red. Jan Nowak-Jeziorański
min. Dariusz Szymczycha

V. Cel konkursu

 • Uświadomienie młodzieży, że doświadczenia historyczne społeczeństw mimo upływu czasu nie tracą na aktualności.
 • Ukazanie młodzieży roli, jaką wiedza historyczna może odgrywać w ich życiu.
 • Umacnianie postaw obywatelskich i proeuropejskich.
 • Kształtowanie świadomości narodowej na podstawie tradycji i wiedzy, a nie urazów i resentymentów.
 • Propagowanie postaw nacechowanych tolerancją i otwartością na inne doświadczenia i inne kultury.
 • Zachęcenie młodzieży do podjęcia samodzielnych poszukiwań badawczych.
VI. Zasady konkursu
 1. Konkurs jest skierowany do uczniów szkół licealnych w całej Polsce oraz polskich szkół średnich za granicą.
 2. W konkursie można brać udział indywidualnie lub w zespołach uczniowskich.
 3. Nie ogranicza się liczby prac nadesłanych przez jednego autora.
 4. Autor zgadza się bez żadnych zastrzeżeń na nieograniczone i bezterminowe wykorzystanie jego pracy w opracowaniach naukowych (np. prace magisterskie, doktorskie) oraz na jej opublikowanie.
 5. Praca musi być przygotowana samodzielnie przez uczestnika konkursu. Dopuszcza się możliwość opieki naukowej nad pracą, sprawowanej przez nauczyciela.
 6. Pracy konkursowej towarzyszyć musi wypełniony prawidłowo i czytelnie formularz zgłoszeniowy.
 7. Nadesłane prace nie podlegają zwrotowi.
 8. Uczestnicy konkursu, których prace jury zakwalifikuje do II lub III etapu mogą otrzymać certyfikat udziału w konkursie.
VII. Forma pracy
 1. Praca musi być napisana w języku polskim.
 2. Proponujemy dowolną formę pracy, np. esej, rozprawa, reportaż, wspomnienie.
 3. Objętość pracy: 4 - 10 stron wydruku komputerowego (czcionka 14 pkt., 30 wierszy na stronie). Osoby, które nie mają dostępu do komputera mogą przysłać pracę napisaną ręcznie, ze szczególnym uwzględnieniem czytelności pisma.
 4. Praca może zawierać ilustracje, choć nie jest to konieczne. Wszystkie ilustracje (fotografie, dokument) powinny mieć postać kserokopii.
 5. Praca powinna zawierać dane o wykorzystanych źródłach i opracowaniach historycznych.
 6. Praca musi być podpisana imieniem i nazwiskiem autora. Konieczne jest również podanie adresu do korespondencji,
VIII. Temat konkursu
 1. Temat główny konkursu brzmi: "Buntownicy czy konformiści? Doświadczenia pokoleń".
IX. Jury konkursu
 1. Skład jury: dr hab. Jolanta Choińska-Mika - pracownik naukowy Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego, Tytus Izdebski - nauczyciel historii w I SLO "Bednarska" w Warszawie, dr hab. Wojciech Łukowski - pracownik naukowy Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, dr Krystyna Szelągowska - pracownik naukowy Uniwersytetu w Białymstoku, dr hab. Andrzej Szwarc, prof. UW - pracownik naukowy Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego, red. Wanda Tycner.
 2. Jury będzie oceniało prace w następujący sposób:
  • do II etapu przechodzą wszystkie prace ocenione jako dobre,
  • do III etapu przechodzą prace ocenione jako bardzo dobre, spośród których wyłonione zostaną prace najlepsze, wytypowane do nagród i wyróżnień.
 3. Jury będzie oceniało prace według następujących kryteriów:
  • Historyczny charakter pracy, czyli odtworzenie cząstki przeszłości. Zadanie to można zrealizować poprzez wykorzystanie źródeł historycznych.
  • Samodzielność (oryginalność) konstrukcji pracy, która powstała w oparciu o własne przemyślenia. Wskazane jest zamieszczenie krótkiego planu pracy, który przybliży jej koncepcję i określi grupę tematyczną, z którą się wiąże.
  • Umiejętność znalezienia lub "wytworzenia" (ankieta, wywiad, samodzielnie wykonane zdjęcia, film itd.) źródeł potrzebnych do analizy tematu. Konieczne jest zamieszczenie w pracy wykazu źródeł.
  • Zebranie bibliografii do danego tematu. Prócz źródeł w pisaniu pracy zapewne będą pomocne inne dodatkowe materiały zawarte w podręcznikach, pracach naukowych i popularnonaukowych, przewodnikach, słownikach. Wszelkie dane (informacje, poglądy, opinie, tezy oraz cytaty) zapożyczone z cudzych prac powinny być opatrzone przypisem, a książka umieszczona w bibliografii.
  • Umiejętność analizy zebranych źródeł i materiałów. Ocena sposobu stawiania pytań i wyciągania wniosków.
 4. Od werdyktu jury nie ma odwołania.

X. Nagrody

 1. Najlepsze prace zostaną nagrodzone (I, II i III nagroda) lub wyróżnione. Dopuszcza się możliwość przyznania w obrębie każdej kategorii nagród równorzędnych.
 2. Nagrody rzeczowe nie będą wymieniane na ekwiwalent pieniężny.
XI. Nauczyciele
 1. Dopuszcza się sprawowanie przez nauczyciela opieki naukowej nad pracą konkursową.
 2. Dla nauczycieli o szczególnych zasługach (wysoki poziom prac, większa liczba podopiecznych) przewiduje się nagrody i wyróżnienia.
XII. Terminarz konkursu
 1. Czas trwania konkursu: 1 września 2004 - 28 lutego 2005 r.
 2. Prace należy nadsyłać do 28 lutego 2005 (decyduje data stempla pocztowego) pod adresem:
  Wydawnictwo "HISTORIA I ŻYCIE"
  skrytka pocztowa nr 107, 00-958 Warszawa
  z dopiskiem na kopercie "Konkurs historyczny"

  lub pocztą elektroniczną pod adresem konkurs@historiaizycie.pl
  Prace można wysyłać również ze strony: www.historiaizycie.pl
 3. Laureaci konkursu zostaną indywidualnie poinformowani o przyznanych nagrodach.
 4. Gala finałowa - uroczyste ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród odbędzie się w maju/czerwcu 2005 w Warszawie.
 5. Wyniki konkursu ogłoszone zostaną w Internecie na stronie www.historiaizycie.pl w terminie późniejszym.
XIII. Postanowienia końcowe
 1. Regulamin konkursu jest dostępny w internecie na stronie www.historiaizycie.pl
 2. Uczestnictwo w konkursie oznacza akceptację warunków regulaminu.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w regulaminie.
  Z chwilą ich opublikowania na stronie internetowej konkursu: www.historiaizycie.pl stają się one obowiązujące.
 4. W sytuacjach nieobjętych niniejszym regulaminem rozstrzyga organizator konkursu.
 5. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia konkursu (ustawa z 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych Dz. U. Nr 133, poz. 833).

Patronat medialny
Dwutygodnik Cogito, TVP 3